Δήλωση Εισοδήματος Έκδοση 9.05 – 6/10/2014

\r\n

Στην νέα έκδοση έχει γίνει προσθήκη νέου εντύπου Ε9 καθώς και ενσωμάτωση του οικονομικού έτους 2015 σε όλα τα έντυπα .

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n\r\nΗλεκτρονική υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε1, Ε2, Ε3 .\r\n\r\n

\r\n

\r\n