Έκδοση Galaxy Enterprise Suite 21.27

Έκδοση Galaxy Enterprise Suite 21.27

Η έκδοση 27 του Enterprise Suite ERP περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω :

  • BusinessQuerybuilder: Μηχανισμός δημιουργίας ερωτημάτων (queries),  χωρίς να απαιτείται γνώση της δομής και των πινάκων της βάσης. Ο μηχανισμός αυτός ενεργοποιείται κατά την δημιουργία λιστών

    (browsers), οριζόμενων προβολών (olaps & grids), MIS και εκτυπώσεων με τον Report Generator.

  • Online υπολογισμός εμπορικών πολιτικών
  • Παρακολούθηση ιστορικών στοιχείων (Audit history) για επιλεγμένες οντότητες
  • Βελτιστοποίηση Soundex για γρήγορες και έξυπνες αναζητήσεις
  • Γρήγορη καταχώρηση οικονομικών εγγραφών
  • Προσθήκη επιπλέον πεδίων στις λίστες βασικών οντοτήτων
  • Δυνατότητα δημιουργίας υπολογιζόμενων στηλών σε grids
  • Εμπλουτισμός δυνατοτήτων διαγράμματος Gantt (προγραμματισμός πόρων και εντολών παραγωγής)