Τα έτοιμα Dashboards του Galaxy ERP

Περιγραφή Διαδραστικά φίλτρα Dashboard
Εικόνα ημέρας
Εμφανίζει  μία συνοπτική εικόνα της επιχείρησης σε επίπεδο ημέρας, στην οποία εμφανίζονται οι πωλήσεις και εισπράξεις συνοπτικά και με ανάλυση υποκαταστημάτων.
Πληροφόρηση για τα ανεξόφλητα αξιόγραφα εισπρακτέα και πληρωτέα σε χρονικό διάστημα +- ημερών, συνοπτικά και αναλυτικά.
Διαγραμματική αποτύπωση της αξίας πωλήσεων της επιχείρησης ανά μήνα, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.
Παραγγελίες πωλήσεων προς άμεση εκτέλεση (ημερομηνία εκτέλεσης σε χρονικό διάστημα +- ημερών).
Υποκατάστημα εταιρείας, Κατηγορία αξιογράφων
Πωλήσεις συνοπτικά
Ανάλυση των πωλήσεων της επιχείρησης με συγκριτικά στοιχεία προηγούμενου έτους, με ανάλυση υποκαταστημάτων.

  • Τοπ 10 είδη (αξία πωλήσεων)
  • Τοπ 10 πελάτες (αξία πωλήσεων)
  • Τοπ 10 πωλητές (αξία πωλήσεων)

Διαγραμματική αποτύπωση της αξίας πωλήσεων της επιχείρησης ανά μήνα, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Υποκατάστημα εταιρείας, Είδος, Πελάτης, Πωλητής, Μήνας
Πωλήσεις & στοιχεία μικτού κέρδους
Εμφανίζει στοιχεία πωλήσεων και μικτού κέρδους συνοπτικά και με ανάλυση κατηγορίας είδους,  με συγκριτικά στοιχεία προηγούμενου έτους.
Διαγραμματική αποτύπωση της αξίας πωλήσεων της επιχείρησης ανά μήνα σε σχέση με το μικτό κέρδος.
Κατηγορία είδους, Έτος, Μήνας
Ανάλυση πωλήσεων ανά κατηγορία είδους
Αναλύει τις ποσότητες και αξίες πωλήσεων για κατηγορία είδους, με συγκριτικά στοιχεία προηγούμενου έτους.
Εμφανίζει τα τοπ 10 είδη σε αξία πωλήσεων  ανά κατηγορία.
Αποτυπώνει συνοπτικά τις αξίες πωλήσεων για κατηγορία πελάτη.
Κατηγορία Είδους, Κατηγορία Πελάτη, Χρονικό διάστημα (έτος/μήνας), Υποκατάστημα εταιρείας
Ανάλυση πωλήσεων ανά κατηγορία πελάτη
Αναλύει τις ποσότητες και αξίες πωλήσεων για κατηγορία πελάτη,  με συγκριτικά στοιχεία προηγούμενου έτους.
Εμφανίζει τους τοπ 10 πελάτες σε αξία πωλήσεων  ανά κατηγορία.
Αποτυπώνει συνοπτικά τις αξίες πωλήσεων για κατηγορία είδους.
Κατηγορία Είδους, Κατηγορία Πελάτη, Χρονικό διάστημα (έτος/μήνας), Υποκατάστημα εταιρείας
Εικόνα εξοφλήσεων πελάτων
Εμφανίζει τις αξίες χρώσεων, εξοφλήσεων και τους μέσους χρόνους εξόφλησης των απαιτήσεων πελατών, ανά κατηγορία και πελάτη, με συγκριτικά στοιχεία προηγούμενου έτους.
Κατηγορία πελάτη, Χρονικό διάστημα (έτος/μήνας) Υποκατάστημα εταιρείας
Εικόνα πελάτη
Εμφανίζει  μία συνοπτική εικόνα του επιλεγμένου πελάτη με στοιχεία υπολοίπου, τζίρου, ανοιχτών απαιτήσεων.
Δίνει πληροφόρηση για τα ανεξόφλητα αξιόγραφά του και τα αναλύει διαγραμματικά ανά έτος και μήνα λήξης.
Αποτυπώνει τις εκκρεμείς του παραγγελίες και τα ατιμολόγητα δελτία αποστολής.
Απεικονίζει διαγραμματικά το τζίρο του ανά μήνα, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.
Πρόσβαση σε εγγραφές (εμφάνιση, εισαγωγή, μεταβολή, διαγραφή): Παραγγελίες πωλήσεων, Ανοιχτά Δελτία Αποστολής, Στοιχεία πελάτη
 
Εικόνα πελάτη – Ανάλυση πωλήσεων
Αναλύει τις αξίες πωλήσεων του πελάτη εμφανίζοντας στοιχεία με ανάλυση μήνα και ημέρας.
Εμφανίζει ανάλυση πωλήσεων ανά είδος.
Αποτυπώνει συνοπτικά τις αξίες πωλήσεων για κατηγορία είδους.
Κατηγορία είδους, Χρονικο διάστημα (έτος/μήνας), Υποκατάστημα εταιρείας
Εικόνα ημέρας – Καλύτερα είδη
Εμφανίζει τα τοπ 10 είδη σε αξία πωλήσεων του πελάτη, με συγκριτικά στοιχεία προηγούμενης χρήσης.
Κατηγορία είδους, Χρονικό διάστημα (έτος/μήνας), Υποκατάστημα Εταιρείας