Υπολογισμός ΜΥΦ για το 2018

Διάστημα υποβολής

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1217/2018 για τα έτη μετά το 2018 η υποβολή, των φορολογικών στοιχείων (ΜΥΦ) πλέον γίνεται σε ετήσια βάση αντί τριμήνου, όπως οριζόταν με την ΠΟΛ 1022/2014. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του αρχείου της ΜΥΦ ορίζεται η 31/03/2019.

Με την ετήσια υποβολή της ΜΥΦ αναπροσαρμόζεται και το πρόστιμο της εκπρόθεσμης, το οποίο πλέον θα είναι 100 ευρώ αντί για 400 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα, για τις 4 τριμηνιαίες υποβολές.

Στον  παρακάτω πίνακα απεικονίζεται  ο τρόπος υποβολής  των στοιχείων της ΜΥΦ, ανά κατηγορία υπόχρεου:

Συναλλαγές πελατών (συγκεντρωτικές καταστάσεις εσόδων)
Υπόχρεοι Αρχεία που υποβάλλονται Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
Υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία) Ένα αρχείο για όλο το 2018 31.3.2019, μεταφορά λόγω αργίας 1.4.2019
Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα)
Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.
Από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους Ένα αρχείο για όλο το 2018 31.3.2019, μεταφορά λόγω αργίας 1.4.2019

 

Συναλλαγές προμηθευτών (συγκεντρωτικές καταστάσεις εξόδων)
Υπόχρεοι Αρχεία που υποβάλλονται Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
Υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία) Ένα αρχείο, για όλο το 2018 31.3.2019, μεταφορά λόγω αργίας 1.4.2019
Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων)
Αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα)
Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
Από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, με βάση σχετικές διατάξεις

Σημείωση: Σε περίπτωση που έχει αποσταλεί αρχείο για το έτος 2018 για διάστημα διαφορετικό του έτους, χρειάζεται να γίνει διόρθωση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί και στη συνέχεια να γίνει εκ νέου υποβολή των στοιχείων της ΜΥΦ. Συγκεκριμένα χρειάζεται να γίνει υποβολή μηδενικού αρχείου για το ίδιο διάστημα που έχει γίνει υποβολή. Αν για παράδειγμα έχει γίνει υποβολή στοιχείων για το 1ο τρίμηνο το 2018, θα πρέπει να υποβληθεί μηδενικό αρχείο για το 1ο τρίμηνο.

Μετά την υποβολή του μηδενικού αρχείου θα γίνει ξανά υποβολή του αρχείου της ΜΥΦ για όλο το έτος.

Αποκλίσεις ΜΥΦ

Για τη διόρθωση των αποκλίσεων της ΜΥΦ, καταληκτική ημερομηνία για το έτος 2018 είναι η 15/05/2019.

 

Πηγή: myGalaxy.gr