Αλλαγές με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο – 4387/2016

Αλλαγές με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο – 4387/2016

Θέματα ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι)


 • Ιδρύεται ένας ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης  (ΕΦΚΑ) στον οποίο εντάσσονται όλα τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας και τα περισσότερα ταμεία επικουρικής  ασφάλισης. Στον ΕΦΚΑ εντάσσονται δηλαδή  ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ κλπ

 • Δημιουργείται ένα ενιαίο κοινό μητρώο υπόχρεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρων. Στην πράξη αυτό θα σημάνει ότι οι φορολογικές αρχές θα εισπράττουν παράλληλα με τους φόρους και τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιθανόν η υλοποίηση του ενιαίου μητρώου να σημάνει επίσης ενοποίηση της έννοιας της ασφαλιστικής και της φορολογικής ενημερότητας.
 • Προβλέπεται ότι όλοι οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα από 1/7/2016 θα πρέπει να καταθέτουν σε τραπεζικό λογαριασμό όχι μόνο τις πληρωτέες αποδοχές των εργαζομένων, αλλά και τον ΦΜΥ και τις ασφαλιστικές εισφορές της μισθοδοσίας. Προφανώς υπονοείται η υποβολή στην τράπεζα ηλεκτρονικού αρχείου με ανάλυση των ποσών αυτών (άρθ. 39 παρ.10).

  Για την υποχρέωση αυτή θα πρέπει να περιμένουμε τις διευκρινιστικές εγκυκλίους διότι η ταυτόχρονη καταβολή των αποδοχών και του παρακρατούμενου ΦΜΥ και ασφαλιστικών εισφορών θα σημάνει τον μηδενισμό των σημερινών προθεσμιών απόδοσης φόρων και εισφορών κάθε περιόδου.

 • Για πρώτη φορά προβλέπεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες σε έναν ή  δύο εργοδότες, δηλαδή οι εργαζόμενοι  με μπλοκάκι ασφαλίζονται περίπου ως μισθωτοί. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες αυτών των ελεύθερων επαγγελματιών θεωρούνται εργοδότες. Ως εργοδότες – πελάτες θα καταβάλλουν εργοδοτικές εισφορές  επί της αξίας των τιμολογίων που λαμβάνουν.(αρθ.38 παρ.3 εδ.στ & αρθ.39 παρ.9).  

  Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι το άρθ.38 του νόμου περιλαμβάνει στις περιπτώσεις παραστατικών αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών για τις οποίες οι πελάτες-εργοδότες οφείλουν εισφορές και τις αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. Η απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης όμως αφορά πάντα αμοιβές τρίτων. Προκύπτει το ερώτημα σε εμάς αν υπάρχει περίπτωση να επιβληθούν με μεταγενέστερη εγκύκλιο ασφαλιστικές εισφορές στις περιστασιακές αμοιβές τρίτων μη επαγγελματιών.

 • Θεσπίζεται κατ’ αρχήν αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών των επιχειρήσεων ανάλογα με τον κλάδο τους, τους μήνες λειτουργίας και τις εκτελούμενες δραστηριότητες τους(αρ.46).

  Θα δημιουργηθεί μια διαδικασία ετήσιας σύγκρισης των εισφορών που καταβλήθηκαν με ένα ελάχιστο τεκμαρτό ποσό ασφαλιστικών εισφορών για κάθε επιχείρηση που θα προκύπτει με κάποιον τύπο υπολογισμού. Προφανώς τυχόν διαφορά από το ελάχιστο ποσό θα καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις «υπέρ αγνώστων».

  Πρόκειται για μεταφορά στον χώρο των επιχειρήσεων διατάξεων παρόμοιων με ότι ισχύει σήμερα για τις ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές που απαιτούνται για την ανέγερση οικοδομών και την κατασκευή τεχνικών έργων.

 • Οι εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών που σήμερα ως γνωστόν εντάσσονται σε ασφαλιστικές κλάσεις από 1/1/2017 θα υπολογίζονται με ποσοστά επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος τους. Αν πρόκειται για μετόχους προσωπικών εταιρειών θα υπολογίζονται με ποσοστά  επί των καθαρών κερδών που τους αναλογούν κατά την διανομή των κερδών της εταιρείας.

  Αν δεν υπάρχουν επιχειρηματικά κέρδη (πχ. Λόγω ζημιών ή αδράνειας επιχείρησης) θα οφείλεται ένα ελάχιστο ποσό ασφαλιστικών εισφορών επί εισοδήματος που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Οι εισφορές αυτές θα είναι λίγο μικρότερες από τα σημερινά ποσά εισφορών των κατώτερων κλάσεων του ΟΑΕΕ.

 • Από 1/1/2017 οι εισφορές των αυτοαπασχολούμενων (ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ), θα καταβάλλονται σε δόσεις εναρμονισμένες με την καταβολή των φόρων εισοδήματος. Προφανώς αυτό οφείλεται στο ότι οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται με βάση την φορολογική δήλωση που υποβάλλεται από φυσικά πρόσωπα και εταιρείες.

  Συμπεραίνουμε ότι με το εκκαθαριστικό της εφορίας θα βεβαιώνονται εκτός από τους φόρους και οι ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του επαγγελματία. Πιθανότατα θα υπάρχει μια ενιαία δόση φόρου και ασφαλιστικών εισφορών που όπως αναφέρθηκε παραπάνω θα εισπράττεται από τις φορολογικές αρχές.

 • Οι αγρότες θα καταβάλλουν από 1/1/2017 ασφαλιστική εισφορά ΟΓΑ όχι βάση ένταξης σε ασφαλιστική κλάση αλλά με βάση ποσοστό επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος τους. Μέχρι το 2022 τα ποσοστά εισφορών των αγροτών θα εξομοιωθούν με αυτά των υπόλοιπων επαγγελματιών.
 • Οι εργάτες γης που σήμερα ασφαλίζονται στον ΟΓΑ από 1/1/2017 θα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ όπως όλοι οι άλλοι ημερομίσθιοι εργαζόμενοι.

Πηγή: MyGalaxy.gr