Ε.Λ.Π – How To

Εφαρμογή

Έκδοση Επόμενες εκδόσεις
Accountant >= 3.62  
Galaxy >= 29F  
Enterprise (SEN) >= 8.60 8.70 : εισαγωγή λογιστικού σχεδίου από το myGalaxy
Omega Business Αναμένεται 9.3.0 : Δυνατότητα αλλαγής λογιστικού σχεδίου από ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ
Eurofasma Next Αναμένεται  
Manager Next Αναμένεται  
Control >= 3.62  
Omega Orizontes Αναμένεται 5.3.0 : Δυνατότητα αλλαγής λογιστικού σχεδίου από ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ
Defacto Αναμένεται  
Eurofasma DOS Αναμένεται  
Ορίζοντες DOS Αναμένεται  

Πηγή: MyGalaxy.gr