Νέο φορολογικό νομοσχέδιο – 22/5/2016

Αλλαγές στην φορολογία φυσικών προσώπων

– Για το φορολογικό έτος 2016, τα εισοδήματα από Μισθούς-Συντάξεις και από Επιχειρηματική Δραστηριότητα θα αθροίζονται και θα φορολογούνται με την ακόλουθη κλίμακα εισοδήματος

Κλιμάκια Εισοδήματος

Φορολογικός Συντελεστής

0-20.000

22%

20.001-30.000

29%

30.001-40.000

37%

Πάνω από 40.000

45%

Από την ψήφιση του νόμου, δηλαδή από τη μισθοδοσία Μαΐου 2016 θα γίνεται παρακράτηση ΦΜΥ με την νέα κλίμακα Φόρου. Δεν θα απαιτηθεί αναδρομική παρακράτηση διαφορών ΦΜΥ για το πρώτο τετράμηνο του έτους όπου έγινε παρακράτηση με την παλαιά κλίμακα φόρου του 2015.

– Το 2016, τα εισοδήματα από ατομική Αγροτική Επιχειρηματική Δραστηριότητα θα φορολογούνται επίσης με την παραπάνω κλίμακα, (παύει η φορολόγηση με συντελεστή 13%), αλλά ο φόρος για αυτά θα υπολογίζεται αυτοτελώς. Αυτό σημαίνει ότι τα αγροτικά εισοδήματα δεν θα αθροίζονται με άλλες κατηγορίες εισοδημάτων – όπως μισθωτών ή άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας-, άρα θα φορολογούνται με μικρότερη κλίμακα φόρου.

– Για τον φόρο που προκύπτει από εισόδημα μισθών – συντάξεων και από αγροτική δραστηριότητα θα γίνεται μείωση ύψους 1.900 ευρώ αν το εισόδημα αυτό δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.

Η μείωση θα προσαυξάνεται:

 • σε 1.950 ευρώ αν υπάρχει ένα εξαρτώμενο τέκνο
 • σε 2.000 ευρώ αν υπάρχουν δύο εξαρτώμενα τέκνα
 • σε 2.100 ευρώ αν υπάρχουν τρία η περισσότερα εξαρτημένα τέκνα

Το ποσό της μείωσης φόρου θα μειώνεται κατά 10 ευρώ ανά 1.000 ευρώ φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς – συντάξεις άνω του ορίου των 20.000 ευρώ.

Η ίδια μείωση φόρου θα υπολογίζεται και για το εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Αν υπάρχει εισόδημα από πολλές πηγές η μείωση φόρου θα υπολογίζεται μόνο μία φορά για το σύνολο μόνο των εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες και ατομική αγροτική επιχείρηση.

Σε καμία δηλαδή περίπτωση δεν θα υπολογίζεται μείωση φόρου για το εισόδημα που αντιστοιχεί σε άλλες πηγές εισοδημάτων που αποκτούνται ταυτόχρονα, (π.χ. εισόδημα από ακίνητα ή μερίσματα, ή από επιχειρηματική δραστηριότητα).

– Το φορολογητέο εισόδημα των αγροτών περιλαμβάνει από το φορολογικό έτος 2016

 • Την βασική ενίσχυση (επιδότηση) του Πυλώνα Ι της Κοινής Αγροτικής Γεωργικής Πολιτικής
 • Τις πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις κατά το ποσό που υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.

Δεν αποτελούν αγροτικό φορολογητέο εισόδημα οι κάθε είδους αγροτικές αποζημιώσεις.

–  Για το φορολογικό έτος 2016, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης  θα φορολογείται πλέον βάσει προοδευτικής κλίμακας, παύει δηλαδή η φορολόγηση του συνολικού εισοδήματος με έναν μόνο συντελεστή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Η κλίμακα αυτή θα χρησιμεύει στους εκκαθαριστές μισθοδοσίας, ώστε μετά από αναγωγή του μηνιαίου καταβαλλόμενου μισθού-σύνταξης σε ετήσιο  να προβαίνουν σε παρακράτηση του ποσού που αναλογεί. Η διαδικασία αυτή προσομοιάζει στον μέχρι σήμερα τρόπο υπολογισμού παρακράτησης ΦΜΥ .

Κλιμάκια Εισοδήματος

Συντελεστής Εισφοράς Αλληλεγγύης

0-12.000

0%

12.001-20.000

2,2%

20.001-30.000

5%

30.001-40.000

6,5%

40.001-65.000

7,5%

65.001-220.000

9%

Πάνω από 220.000

10%

Από την ψήφιση του νόμου, δηλαδή από την μισθοδοσία Μαΐου 2016 θα γίνεται παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης με την παραπάνω κλίμακα.

– Για το φορολογικό έτος 2016, τα εισοδήματα από Ακίνητη περιουσία  θα φορολογούνται με την ακόλουθη κλίμακα εισοδήματος

Κλιμάκια Εισοδήματος

Φορολογικός Συντελεστής

0-12.000

15%

12.001-35.000

35%

35.001 και άνω

45%

– Από 1/1/2017, ο συντελεστής φορολογίας μερισμάτων φυσικών προσώπων αυξάνεται σε 15%. Επίσης ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για όσους καταβάλλουν μερίσματα μετά την 1/1/2017, αυξάνεται επίσης σε 15%.

Τα μερίσματα που καταβάλλονται το 2016 συνεχίζουν να υπόκεινται σε παρακράτηση 10% και σε  φορολογία φυσικών προσώπων με συντελεστή 10%.

– Η ωφέλεια από διαγραφή μέρους ή όλου του ποσού των ληξιπρόθεσμων χρεών, δηλαδή δανείων και πιστώσεων, μετά από εξωδικαστικό συμβιβασμό ή δικαστική απόφαση από τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, δεν αποτελεί εισόδημα για τον δανειολήπτη. Το δάνειο πρέπει να ήταν ληξιπρόθεσμο στις 31/3/2016. Η διάταξη ισχύει  για φυσικά πρόσωπα και για νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

– Για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και την 29.7.2016,  το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του Ν.2523/1997 ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του Ν.4174/2013 κατά περίπτωση, μειώνεται στο μισό.

– Αύξηση στην παροχή σε είδος οχήματος προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, από ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους του οχήματος

Αλλαγές στην φορολογία νομικών  προσώπων

– Καταργείται η προϋπάρχουσα κλίμακα φόρου για κέρδη απλογραφικών βιβλίων (ή τυχόν απαλλαγή από βιβλία) από το φορολογικό έτος 2016.

 Η καταργηθείσα κλίμακα ήταν 26% για κέρδη έως 50.000 ευρώ και 33% για κέρδη πάνω από 50.000 ευρώ.

Ο συντελεστής φορολογίας των κερδών των ακόλουθων οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία (ή απαλλάσσονται από τήρηση βιβλίων) ανέρχεται πλέον σε 29%.

 • των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ)
 • των αστικών εταιρειών κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών,
 • των συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών
 • των κοινωνιών αστικού δικαίου
 • των κοινοπραξιών
 • των λοιπών νομικών οντοτήτων του άρ.2 ΚΦΕ που δεν περιλαμβάνονται σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις

– Επισημαίνεται ότι παραμένει σε ισχύ ο συντελεστής φορολογίας 13% για τα κέρδη των αγροτικών συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών.

– Υπενθυμίζουμε ότι ήδη ίσχυε, ότι η προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων για τον φόρο του 2016 θα υπολογίζεται με ποσοστό 100% για όλες τις νομικές οντότητες

– Με το άρθρο 116 του Ν.4387, θεσπίζεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων που εκδίδουν περιοδικά και εφημερίδες να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση στο TAXIS, με τα στοιχεία κόστους των αγαθών που περιλαμβάνονται στις εκδόσεις τους ως προσφορές. Η υποβολή της δήλωσης θα γίνεται ξεχωριστά για κάθε έκδοση και πριν την δημοσίευση κάθε εφημερίδας ή περιοδικού που φέρει προσφορές.

Αλλαγές στον ΦΠΑ, στον ΕΝΦΙΑ και σε έμμεσους φόρους

Με τον Ν.4387 και το Φορολογικό Νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 22/5/216 επήλθε μια σειρά από αλλαγές που αφορούν τον ΦΠΑ, τον ΕΝΦΙΑ και σε άλλους έμμεσους φόρους και τέλη.

Ο ανώτερος συντελεστής ΦΠΑ αυξάνεται σε 24% από 1/6/2016

Από 1/6/2016 καταργείται το μειωμένο καθεστώς ΦΠΑ για τα νησιά Σύρο, Θάσο, Άνδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο.

– Αυξάνεται ο ΕΝΦΙΑ που υπολογίζεται στην αξία των  οικοπέδων. Επίσης αυξάνεται ο συμπληρωματικός φόρος ΕΝΦΙΑ που επιβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα.

Ακόμη αυξάνεται ο ΕΝΦΙΑ που επιβάλλεται σε νομικά πρόσωπα ως εξής:

 • Ο συντελεστής υπολογισμού συμπληρωματικού  ΕΝΦΙΑ αυξάνεται από 5 τοις χιλίοις σε 5,5 τοις χιλίοις.
 • Επιβάλλεται ΕΝΦΙΑ 1 τοις χιλίοις στα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα για την παραγωγή ή την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας
 • Ο συντελεστής υπολογισμού συμπληρωματικού  ΕΝΦΙΑ για ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αυξάνεται από 2,5 τοις χιλίοις σε 3,5 τοις χιλίοις για τα ακίνητα τα οποία δεν ιδιοχρησιμοποιούν.

– Επιτρέπεται η άρση άπαξ της ακινησίας των οχημάτων ή μοτοσικλετών εντός του 2016 με μερική καταβολή των τελών κυκλοφορίας. Πριν  την άρση της ακινησίας θα καταβάλλονται τα ακόλουθα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας

 • Για άρση ακινησίας διάρκειας ενός μηνός τα 2/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας
 • Για άρση ακινησίας διάρκειας τριών  μηνών τα 4/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας
 • Για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο του έτους, τα τέλη των εναπομεινάντων μηνών συν τα 2/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας

– Θεσπίζεται από 1/6/2016 ειδικό τέλος 10% επί των λογαριασμών συνδρομητικής τηλεόρασης. Το τέλος επιβάλλεται επί της αξίας του συνολικού λογαριασμού προ ΦΠΑ.

– Θεσπίζεται από 1/1/2017 ειδικό τέλος 5% συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας. Το τέλος επιβάλλεται επί της αξίας του συνολικού λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας προ ΦΠΑ.

– Θεσπίζεται από 1/1/2018, Φόρος Διαμονής επί των εσόδων από δωμάτια ξενοδοχείων και από ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια.

 • Ο φόρος εξαρτάται από την κατηγορία αστέρων του ξενοδοχείου ή την κατηγορία αριθμού κλειδιών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων- δωματίων.
 • Ο φόρος επιβάλλεται ανά ημερήσια διαμονή σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν.

Κατηγορία Ξενοδοχείου

Φόρος ανά ημέρα

1-2 αστέρων

0,50€

3 αστέρων

1,50€

4 αστέρων

3,00€

5 αστέρων

4,00€

 

Κατηγορία  Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων

Φόρος ανά ημέρα

1-2 κλειδιά

0,25€

3 κλειδιών

0,50€

4 κλειδιών

1,00€

 • Ο φόρος επιβάλλεται στο παραστατικό εσόδου που εκδίδεται από την επιχείρηση κατά την είσπραξη της αμοιβής για την διαμονή.
 • Δεν επιβάλλεται  φόρος διαμονής αν η διαμονή παρέχεται δωρεάν.

– Η συμμετοχή του Δημοσίου στα έσοδα από τυχερά παιχνίδια (παρ.5 αρ.50 Ν.4002/2011) ανέρχεται από 1/1/16 σε 35% (ήταν 30%) επί του μικτού κέρδους των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών.

– Καταργείται το ειδικό τέλος παιγνίων του αρ.12 Ν.4346/2015 από τότε που άρχισε να ισχύει. Το καταργηθέν ειδικό τέλος παιγνίων ανερχόταν σε 0,05 λεπτά ανά στήλη κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ.

– Επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης στα ακόλουθα προϊόντα

 • Υγρά αναπλήρωσης για ηλεκτρονικά τσιγάρα. Οι συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου εφόσον δεν περιέχουν υγρό κατανάλωσης δεν φορολογούνται
 • Στον καβουρδισμένο ή μη καβουρδισμένο και στον στιγμιαίο καφέ. Επίσης επιβάλλεται φόρος στα παρασκευάσματα που περιέχουν εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα καφέ.

– Καταργείται ο φόρος επί του ζύθου. Αυξάνεται όμως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στον ζύθο από 2,6 ευρώ σε 5 ευρώ ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας.

– Αυξάνονται τα  τέλη ταξινόμησης κατά την εισαγωγή ΕΙΧ και φορτηγών αυτοκινήτων.

– Επιβάλλεται ειδικός φόρος πολυτελείας 10% στις εισαγωγές ή την τιμή πώλησης εγχώριων  ειδών για τα ακόλουθα είδη:

 • Δέρματα ακατέργαστα ή μη
 • Δερμάτινα ενδύματα και υποδήματα
 • Δερμάτινα τεχνουργήματα (τσάντες, ζώνες κ.λ.π.)
 • Ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης από γουνοδέρματα
 • Πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες όπως μαργαριτάρια,  διαμάντια κ.α. Επίσης τεχνουργήματα από μαργαριτάρια ή πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες 
 • Κοσμήματα, είδη χρυσοχοΐας και τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή με επικάλυψη πολύτιμων μετάλλων.
 • Ρολόγια, κάσες και μπρασελέ ρολογιών από πολύτιμα μέταλλα ή με επικάλυψη    πολύτιμων μετάλλων.

– Επιβάλλεται ειδικός φόρος πολυτελείας 20% κατά την εισαγωγή  αεροπλάνων, υδροπλάνων και ελικόπτερων ιδιωτικής χρήσης

– Αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα τσιγάρα και τα προϊόντα καπνού.

– Αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην βενζίνη, το πετρέλαιο θέρμανσης, το φωτιστικό πετρέλαιο, το υγραέριο που χρησιμοποιείται για καύσιμο κινητήρων, το βιοντήζελ   και το πετρέλαιο κίνησης (DIESEL)

– Επιβάλλεται φόρος ίσος με ελάχιστο ποσοστό του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες  – ΟΣΕΚΑ, της χρηματαγοράς.

– Επιβάλλεται φόρος ίσος με ελάχιστο ποσοστό του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Ακινήτων (Ν.2778/1999).

Πηγή: MyGalaxy.gr